Equipe Lundi Mercredi Vendredi
P1M de 20h à 22h de 20h à 22h /
P1D de 20h à 22h de 20h30 à 22h30 /
P3D / de 19h45 à 21h30 de 19h à 21h
P2M / de 18h à 19h45 de 19h à 21h
Cadets de 18h à 20h de 18h à 20h /
Cadettes de 18h à 20h de 18h à 20h /
Juniors / de 18h à 19h30 de 17h30 à 19h